Menu Zamknij
Materiały edukacyjne dla szkół Plikownia Prasówka

InAirQ – Transnational Adaption Actions for Integrated Indoor Air Quality Management/InAirQ – Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych/

Data podpisania umowy o dofinansowanie 22 czerwca 2016, porozumienie partnerskie podpisano we wrześniu 2016 r.
Projekt InAirQ (Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych) ma na celu zdefiniowanie wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych na stan zdrowia szczególnie podatnej populacji, jaką są dzieci oraz podjęcie działań w celu poprawy zdrowotności środowiska szkolnego w krajach Europy Środkowej. Głównym celem projektu jest zainicjowanie opracowania polityki, działań praktycznych oraz budowanie potencjału na rzecz zmniejszenia negatywnych skutków zdrowotnych jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych w krajach Europy Środkowej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez podjęcie działań ponadnarodowych; polityki i praktycznych działań, które doprowadzą do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających z narażenia na zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.
Projekt InAirQ jest projektem międzynarodowym współfinansowanym przez UE w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

W projekt zaangażowanych jest 9 partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej tj. Hungarian National Public Health Center, jako Partner Wiodący; Municipality of Várpalota (Węgry); Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera; Województwo Łódzkie (Polska); Slovenian National Institute of Public Health; Primary School Karla Destovnika-Kajuha (Słowenia); Czech National Institute of Public Health (Czechy); SiTI – Higher Institute on Territorial Systems for Innovation; School Foundation (Włochy).

Okres trwania projektu: lipiec 2016 r. – grudzień 2019 r.

Całkowita wartość projektu to 2.000.325,00 EUR, z czego 1.678.768,75 EUR stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym budżet dla Województwa Łódzkiego to: 138 355 EUR (w tym 15% wkładu własnego).

Strona anglojęzyczna projektu: interreg-central.eu/InAirQ.html

Fanpage projektu: www.facebook.com/CEInAirQ

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia ostrzegają, że zanieczyszczenia powietrza zarówno atmosferycznego, jak i w pomieszczeniach zamkniętych, stanowią istotny problem w dziedzinie zdrowia środowiskowego i mogą prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. W ramach działań Unii Europejskiej dokonano postępu w dziedzinie jakości powietrza zewnętrznego i redukcji emisji zanieczyszczeń. Jednakże, ponieważ obecnie ludzie spędzają większość czasu w pomieszczeniach, jakość powietrza wewnętrznego również wymaga uwagi. Narażenie na zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń może wystąpić w każdym środowisku zamkniętym, w tym także w szkołach.

Projekt InAirQ był realizowany w oparciu o ponadnarodową metodykę i narzędzia. Fakty dotyczące środowiska wewnętrznego, zebrane od poszczególnych partnerów projektu, były gromadzone, porównywane, oceniane i rozpowszechniane poprzez Wirtualne Repozytorium Zdrowia w celu ustalenia natury i skali problemu zanieczyszczenia powietrza w szkołach. Przyjęta metodyka zorientowana na proces obejmuje aspekty związku pomiędzy zdrowiem a czynnikami środowiskowymi i dostarcza informacji niezbędnych do rozwoju polityki i opracowania programu w dziedzinie zdrowia i środowiska. W ramach projektu zostanie również utworzone nowe Ponadnarodowe Forum Jakości Środowiska, które będzie miało swój wkład w osiągnięcie zamierzonego celu projektu poprzez dzielenie się rezultatami projektu InAirQ pomiędzy partnerami, asystowanie stronom trzecim zaangażowanym we wdrażanie protokołów poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych oraz podtrzymywanie współpracy z potencjalnymi interesariuszami. W ramach realizacji projektu będą organizowane Kursy Budowania Potencjału, przygotowane specjalnie z myślą o kierownictwie szkół oraz lokalnych instytucjach zarządzających szkołami tak by plany działania zostały wdrożone możliwie jak najlepiej.

Ostatecznie zostały opracowane, przetestowane i są wdrażane Krajowe Plany Działania – tak, aby zapewnić zestaw środków służących poprawie środowiska wewnętrznego dla pilotażowych szkół i krajowych/regionalnych organów nadzorujących zdrowie. Angażując interesariuszy, projekt połączy różne grupy zainteresowanych (sektor publiczny, edukacyjny i zdrowotny oraz przemysł budowlany) w celu osiągnięcia zharmonizowanej polityki zdrowotnej, podnoszącej potencjał informacyjny i mający wpływ na instytucje opracowujące politykę dotyczącą zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i tego w pomieszczeniach zamkniętych w sposób, który odzwierciedla rzeczywiste potrzeby zdrowia ludzi i jakości środowiska. Środki, które mają zostać opracowane w ramach Planu Działania na rzecz Jakości Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych będą promowały redukcję zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach zamkniętych tak, by nie zniechęcić i nie ograniczyć rozwoju socjoekonomicznego. Plany Działania w poszczególnych krajach partnerskich dążą do podniesienia standardów zdrowia poprzez poprawę środowiska, przy jednoczesnej maksymalizacji potencjału zbilansowanego i zrównoważonego dobrobytu ludzi i jakości życia.