Menu Zamknij

Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna

Status: zakończony
Całkowita wartość projektu: 49 174 879,83 PLN
Cele projektu:
ŁRST realizuje jeden z celów RPO WŁ na lata 2007-2013: wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

Budowa szerokopasmowej sieci zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z obszarów objętych projektem możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie na najwyższym poziomie. Sieć ta umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Adres strony www: lrst.lodzkie.pl