Menu Zamknij

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego (AS) powstał w listopadzie 2019 r. z połączenia dwóch departamentów: Departamentu Cyfryzacji i Departament Administracji. 
Do zadań Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego należą sprawy związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zapytań ofertowych, z informatyzacją Urzędu Marszałkowskiego, rozwojem systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej na terenie województwa, rozwojem zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym, obsługą ZFŚS, archiwizacją, transportem, obsługą korespondencji, informowaniem interesantów o właściwych, do załatwienia sprawy, komórkach organizacyjnych, prowadzeniem BIP, przygotowaniem i realizacją projektów związanych z cyfryzacją Urzędu Marszałkowskiego i województwa.

Obecnie w skład Departamentu wchodzą:

1. Wydział Procedur Zakupowych i Analiz,
2. Wydział Obsługi BIP,
3. Wydział Informacyjno-Kancelaryjny,
4. Wydział Logistyki,
5. Wydział Społeczeństwa Informacyjnego,
6. Wydział Informatyki,
7. Wydział Finansowy,
8. Samodzielne Stanowiska ds. Archiwizacji – Archiwum Zakładowe.

Niniejsza strona poświęcona jest zagadnieniom związanym z rozwojem systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej na terenie województwa, a także rozwojem zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym.
Do zadań Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego należy przede wszystkim:
1) projektowanie kierunków i programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie oraz ich monitorowanie;
2) koordynacja inicjatyw i projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w województwie;
3) inicjowanie i koordynacja realizowanych przez samorząd województwa projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego;
4) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków pozabudżetowych, funduszy strukturalnych itp. na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego;
5) inicjowanie i kształtowanie współpracy jednostek administracji publicznej i innych zainteresowanych organizacji oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie, w szczególności w zakresie kształtowania nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
6) edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego;
7) promowanie i popularyzowanie zasad funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej (e-Administracja);
8) prowadzenie doradztwa i świadczenie pomocy dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie poprawności realizacji projektów informatycznych;
9) krajowa i ponadkrajowa współpraca międzyregionalna w zakresie eZdrowia, w tym w szczególności z partnerami regionalnymi województwa;
10) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie oraz ministerstwem właściwym ds. cyfryzacji w zakresie informatyzacji placówek ochrony zdrowia.