Menu Zamknij

Status: zakończony
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2: E-usługi publiczne
Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 30.06.2015
Całkowita wartość projektu: 5.148.450,32 zł
Wartość dofinansowania: 4.376.182,77 zł
Cel projektu: wzrost potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez przygotowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do świadczenia eUsług publicznych poprzez:
1) skrócenie średniego czasu procedowania spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,
2) ułatwienie dostępu do informacji publicznej, w tym do bazy aktów prawa miejscowego oraz uruchomienie elektronicznego modułu konsultacji społecznych,
3) zapewnienie archiwum elektronicznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.