Menu Zamknij

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.12.2021
Całkowita wartość projektu: 12 423 815,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 734 175,00 zł

Głównym celem projektu jest rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie e-usług publicznych, usprawnienie wymiany danych pomiędzy UMWŁ a interesariuszami projektu, integrację systemów oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych w sposób zapewniający ich pełną interoperacyjność.

CZYTAJ WIĘCEJ…

„eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Etap II” na rzecz otwartych danych

Projekt eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Etap II realizowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego wpisuje się w działania na rzecz tworzenia i udostępniania w formie otwartej danych publicznych. Rezultatem projektu będzie udostępnienie rejestrów publicznych zawierających dane do automatycznego pobierania, przetwarzania i ponownego wykorzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców. W rejestrach z obszarów tematycznych: Budżet i finanse, Władza i prawo lokalne, Transport i środowisko, Sport i turystyka znajdą się informacje będące w posiadaniu Województwa Łódzkiego m.in. na temat: budżetu Województwa Łódzkiego, organów samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego, zamówień publicznych, rozkładów jazdy komunikacji publicznej podlegającej samorządowi województwa łódzkiego, stacji demontażu pojazdów, obiektów turystycznych i sportowych oraz szlaków turystycznych.

Administracja publiczna realizując swoje zadania ustawowe gromadzi, przetwarza i wytwarza olbrzymią ilość informacji. Dostęp do nich może mieć olbrzymie znaczenie dla jakości życia obywateli oraz efektywności działalności gospodarczej. Jeszcze do niedawna dostęp ten był jednak mocno ograniczony – praktycznie jedyną metodą uzyskania informacji było złożenie wniosku o udostępnienie danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Działania nad opracowaniem standardu automatycznego (a nie na wniosek) udostępniania danych publicznych podjęła najpierw Komisja Europejska, a następnie polska administracja. Zgodnie z rządowym Programem otwierania danych publicznych, pojęcie „dane publiczne” oznacza „liczby i pojedyncze wydarzenia lub obiekty na możliwie najniższym poziomie agregacji, które nie zostały poddane przez administrację publiczną przetworzeniu do postaci raportów, wykresów itp. oraz nie został im nadany odpowiedni kontekst lub interpretacja”.

Aby udostępnione dane publiczne można było uznać za otwarte muszą one być:

  1. dostępne – udostępnione bez żadnych ograniczeń szerokiemu gronu użytkowników/użytkowniczek (w szczególności: obywatele, firmy, uczelnie, instytucje) do dowolnych celów;
  2. upublicznione w wersji źródłowej – dostępne w oryginalnej i niezmienionej formie, nie w postaci analiz, podsumowań, skrótów czy streszczeń, tak aby możliwe było np. łączenie danych z różnych źródeł;
  3. kompletne – udostępnione w całości;
  4. aktualne – udostępnione na tyle szybko, aby zachować wartość tych danych;
  5. odczytywalne maszynowo – udostępnione w formatach przeznaczonych do odczytu maszynowego i formacie otwartym. Przykładami takich formatów są: CSV, XML, arkusz kalkulacyjny. Zazwyczaj trudne do maszynowego odczytu są formaty PDF, HTML czy pliki tekstowe, które stają się użyteczne do ponownego wykorzystywania dopiero po przełożeniu ich na jeden z formatów otwartych;
  6. udostępnione niedyskryminująco – dostępne dla każdego bez konieczności rejestracji, weryfikacji tożsamości poprzez podawanie hasła, loginu czy podpisywania jakichkolwiek umów;
  7. dostępne bez ograniczeń prawnych – dane nie są przedmiotem praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnicy handlowej i mogą być wykorzystywane w dowolnych celach bez konieczności ubiegania się o jakąkolwiek zgodę na ich używanie;
  8. niezastrzeżone – dostępne w formacie powszechnie stosowanym, który nie jest kontrolowany przez żaden podmiot.

Takie podejście powinno w dłuższej perspektywie przynieść pozytywne efekty społeczne poprzez zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w sprawy publiczne oraz gospodarcze poprzez budowanie proinnowacyjnego środowiska gospodarczego i gospodarki opartej na wiedzy.

Logotypy programu operacyjnego