Ułatwienia dostępu

Menu Zamknij

Opis: Realizacja projektu prowadzi do zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Województwa Łódzkiego oraz optymalizacji realizacji procesów wewnętrznych, co przyczyni się do pobudzenia innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz poprawy życia obywateli i przedsiębiorstw w regionie.
Elektroniczna administracja opiera się na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne, szeroką modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności.
Rozwój potencjału społeczeństwa informacyjnego oraz możliwość udostępniania e-usług publicznych możliwy jest tylko poprzez budowę i udostępnianie elektronicznych rejestrów publicznych. Tylko rejestry posiadające dane w postaci elektronicznej umożliwiają pełną automatyzację procesów świadczenia e-usług publicznych.
W ramach projektu budowanych jest dwanaście elektronicznych rejestrów publicznych (do udostępnienia jako e-usługi publiczne o poziomie dojrzałości 3 – dwustronna interakcja) z obszarów tematycznych: Budżet i finanse, Władza i prawo lokalne, Transport i środowisko oraz Sport i turystyka, pozwalających na automatyczną publikację informacji publicznych w sieci Internet w sposób umożliwiający ich maszynowe przetwarzanie.

Projekt jest neutralny w stosunku do realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnioskodawca – Województwo Łódzkie – podczas realizacji projektu przestrzega zasady równości szans i niedyskryminacji, w szczególności zapobiega dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność oraz wiek i orientację seksualną, w myśl art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013 r. oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, na każdym etapie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. W związku z zakresem rzeczowym projektu osoby niepełnosprawne oraz kobiety i mężczyźni, w równym stopniu będą mogli skorzystać z zaplanowanych efektów projektu, w tym z powszechnego, otwartego dostępu do informacji sektora publicznego w postaci rejestrów udostępnionych bezpłatnie przez Województwo Łódzkie. Dzięki usługom udostępnionym w ramach projektu dostęp do wytworzonych rejestrów będą mieli wszyscy zainteresowani użytkownicy poprzez sieć Internet, bez względu na płeć, wiek, rasę itp.
Planowane w ramach projektu rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych będą służyć wszystkim, również osobom z niepełnosprawnościami i będą zgodne z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.), zgodnie z którym „W systemie teleinformatycznym (…) należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia”. Działania podejmowane w ramach realizacji projektu są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.
Wszystkie zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych o niepełnosprawności ze względu na: wzrok, słuch, kłopoty z mową, trudności w uczeniu się, ograniczenia kognitywne, ruchowe, lingwistyczne czy też neurologiczne, poprzez zapewnienie zgodności ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA zgodnie z ww. rozporządzeniem i załącznikiem nr 4 do rozporządzenia, m.in. poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i wiele innych.