Ucyfrowieni

W Polsce jest ok. 10 mln seniorów wykluczonych cyfrowo, z czego w Województwie Łódzkim aż 65% populacji 45+. Poniższy pomysł stanowi próbę, chociaż częściowego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego organizuje się cykl warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób 45+ z terenu Województwa Łódzkiego.

W 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego był realizowany projekt pn. „Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego”. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakładał podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego, stanowiących element Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz nabycie umiejętności trenerskich przez 10 pracowników UM w Łodzi. Trenerzy Ci powinni przekazywać zdobytą w trakcie projektu wiedzę innym.

W latach 2012-2013 w UMWŁ realizowany był projekt pn. „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”, w którym przeszkoleni trenerzy ds. społeczeństwa informacyjnego i innowacji pogłębili nabyte wcześniej kompetencje. Ponadto, w latach 2010 – 2012 w ramach projektu pn. „Nowoczesny samorząd – Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jst WŁ” pracownicy UMWŁ nabyli kompetencje komputerowe, które zostały potwierdzone certyfikatem ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). W związku z tym, mają oni kompetencje, które mogą przekazać osobom z pokolenia 45+, które nie posiadają takich umiejętności.

Opisany projekt stanowi kontynuację idei zawartych w projektach z lat ubiegłych.

Projekt wpisuje się z zadania Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji, tj. Edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy SI. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji …„nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia działań w celu stymulowania stałego wzrostu cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz obsługujących ich pracowników administracji publicznej na wszystkich szczeblach”….

Projekt „Ucyfrowieni” stanowi kontynuację idei podjętej w projektach POKL.

Grupy docelowe: „Ucyfrowieni”. Są to osoby 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.

Osoby szkolące: pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 pracowników Departamentu Cyfryzacji.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na plakatach i stronie internetowej www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl, przesłanie informacji o warsztatach do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy.

Rejestracja na warsztaty jest prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Każdy zainteresowany może osobiście stawić się w siedzibie urzędu, gdzie zostanie zapisany na dany miesiąc. Możliwa jest też rejestracja drogą telefoniczną. Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób.

Częstotliwość spotkań:  4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą

Miejsce szkoleń:  sala Sejmiku UMWL bądź inna sala dostępna w danym terminie

Sprzęt:  komputery UMWL

Tematyka:  e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura etc.

Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Efekt końcowy:  podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ województwa łódzkiego

Konferencje:  zorganizowanie 2 mini konferencji podsumowujących warsztaty, na które zostaną zaproszeni ciekawi ludzie z pokolenia 45+, którzy posługują się komputerem (np. aktorzy, piosenkarze, politycy etc.) i opowiedzą o swojej przygodzie z komputerami. Zaproszeni zostaną także wykładowcy uczelni wyższych, którzy wygłoszą prelekcję nt. nowych technologii. Uczestnikami konferencji będą osoby, które zostały przeszkolone oraz wszyscy inni zainteresowani, którzy może dzięki udziałowi w spotkaniu przekonają się do uczestnictwa w podobnych warsztatach.

Dodatkowo w ramach zajęć prowadzone mogą być krótkie prezentacje nt. Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (SIP WŁ), e-PUAP, e-PITów, ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) PUE (Platforma Usług Elektronicznych), itp. . Poprowadzą je zaproszeni pracownicy instytucji odpowiedzialnych (UMWL, Urząd Skarbowy, NFZ oddział Łódź). Dla zainteresowanych będzie możliwość założenia konta na ePUAP, ZIP czy wypełnienia deklaracji podatkowej.

Patronat medialny: 

Patronat honorowy:

ArrowArrow
Shadow
Slider