Ułatwienia dostępu

Menu Zamknij

Ucyfrowieni

W Polsce jest ok. 10 mln seniorów wykluczonych cyfrowo. W Województwie Łódzkim aż 65% populacji 45+ jest wykluczona cyfrowo. Poniższy pomysł stanowi próbę, chociaż częściowego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w odpowiedzi na tę palącą potrzebę, od 2017 roku organizuje się cykle warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób 45+ z terenu województwa łódzkiego. Podczas 4 intensywnych zajęć, zgodnie z autorskim programem, każda z grup zgłębia tajniki korzystania z komputera z i poruszania się w sieci. Od dwóch lat prowadzone są też zajęcia w podziale dwustopniowym – początkującym i zaawansowanym. Podjęto też zajęcia wyjazdowe – ale pandemia przerwała projekt. W chwili obecnej prowadzone są tylko zajęcia zdalne dla Ucyfrowionych.

Geneza

W 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego był realizowany projekt pn. „Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego”. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakładał podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego, stanowiących element Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz nabycie umiejętności trenerskich przez 10 pracowników UM w Łodzi.
W latach 2012-2013 w UMWŁ realizowane był projekt pn. „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”, w którym przeszkoleni trenerzy ds. społeczeństwa informacyjnego i innowacji pogłębili nabyte wcześniej kompetencje. Ponadto, w latach 2010 – 2012 w ramach projektu pn. „Nowoczesny samorząd – Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” pracownicy UMWŁ nabyli kompetencje komputerowe, które zostały potwierdzone certyfikatem ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). W związku z tym, mają oni kompetencje, które mogą przekazać osobom z pokolenia 45+, które nie posiadają takich umiejętności. Opisany projekt stanowi kontynuację idei zawartych w projektach z lat ubiegłych. Projekt wpisuje się z zadania Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego, tj. Edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy SI. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji …„nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia działań w celu stymulowania stałego wzrostu cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz obsługujących ich pracowników administracji publicznej na wszystkich szczeblach”…. Projekt „Ucyfrowieni” stanowi kontynuację idei podjętej w projektach POKL.

Sposób rekrutacji i organizacja zajęć

Nabór otwarty na rekrutację ogłaszaną na plakatach i stronie internetowej www.lodzkie.pl, a także mailing do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy. Rejestracja na warsztaty prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Na każdy warsztat jest zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. W ramach kursu przewidziane są 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą. Miejsce szkoleń: siedziba UMWL bądź  – w przypadku zajęć poza Łodzią – wskazane przez gminę miejsce.

Każdego roku warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat kolejnych edycji „Ucyfrowionych”.

Ucyfrowieni 2020

Ucyfrowieni 2019

Ucyfrowieni 2018

Ucyfrowieni 2017