Ucyfrowieni

W Polsce jest ok. 10 mln seniorów wykluczonych cyfrowo. W Województwie Łódzkim aż 65% populacji 45+ jest wykluczona cyfrowo. Poniższy pomysł stanowi próbę, chociaż częściowego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego organizuje się cykle warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób 45+ z terenu województwa łódzkiego.

W 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego był realizowany projekt pn. „Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego”. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakładał podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego, stanowiących element Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz nabycie umiejętności trenerskich przez 10 pracowników UM w Łodzi.
W latach 2012-2013 w UMWŁ realizowane był projekt pn. „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”, w którym przeszkoleni trenerzy ds. społeczeństwa informacyjnego i innowacji pogłębili nabyte wcześniej kompetencje. Ponadto, w latach 2010 – 2012 w ramach projektu pn. „Nowoczesny samorząd – Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” pracownicy UMWŁ nabyli kompetencje komputerowe, które zostały potwierdzone certyfikatem ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). W związku z tym, mają oni kompetencje, które mogą przekazać osobom z pokolenia 45+, które nie posiadają takich umiejętności. Opisany projekt stanowi kontynuację idei zawartych w projektach z lat ubiegłych. Projekt wpisuje się z zadania Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji, tj. Edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy SI. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji …„nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia działań w celu stymulowania stałego wzrostu cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz obsługujących ich pracowników administracji publicznej na wszystkich szczeblach”…. Projekt „Ucyfrowieni” stanowi kontynuację idei podjętej w projektach POKL.

UCYFROWIENI 2019

Grupy docelowe: Będzie to 140 osób w wieku 45+ nieposiadających umiejętności obsługi komputera bądź posiadających podstawową wiedzę z tego zakresu, mieszkających na terenie Województwa Łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.

Osoby szkolące: pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 trenerów oraz dodatkowo przez innych pracowników, którzy przekażą dodatkowe informacje z tematyki związanej z warsztatami.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na plakatach i stronie internetowej lodzkie.pl, si.lodzkie.pl, przesłanie informacji o warsztatach do gmin województwa łódzkiego oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie. Każdy zainteresowany będzie musiał telefonicznie zapisać się na dany miesiąc, w którym odbywać się będą warsztaty. Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. Zróżnicowano poziomy na: warsztaty dla początkujących i warsztaty dla nieco bardziej zaawansowanych uczestników. Ponadto zostaje utworzona lista rezerwowa.

Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.

Miejsce szkoleń: sala Sejmiku UMWŁ bądź inna sala dostępna w danym terminie.

Sprzęt: komputery UMWŁ (zakupione w projekcie Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego).

Tematyka: zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura etc.

Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Efekt końcowy: podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ Województwa Łódzkiego.

Konferencje: zorganizowanie 1 konferencji powiązanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego obchodzonego corocznie w dniu 17 maja. Każde obchody mają inny temat przewodni, toteż zgodnie z tematem zaproszeni goście – prelegenci wystąpią przed widownią złożoną z osób z pokolenia 45+, w tym uczestników wszystkich edycji warsztatów Ucyfrowieni.

UCYFROWIENI 2018

Grupy docelowe: „Ucyfrowieni”. Będą to osoby 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.

Osoby szkolące: pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 pracowników departamentu.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony stronie internetowej www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl, przesłanie informacji o warsztatach do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają potencjalni uczestnicy warsztatów.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Każdy zainteresowany będzie mógł skontaktować się telefonicznie lub osobiście w siedzibie urzędu, gdzie zostanie zapisany na dany miesiąc.

Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. Stworzona zostanie lista rezerwowa.

Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.

Miejsce szkoleń: sala UMWŁ dostępna w danym terminie.

Sprzęt: komputery UMWŁ (zakupione w projekcie Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych
i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego).

Tematyka: e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura, e-podróże, e-zakupy itp.

Dodatkowo w ramach zajęć prowadzone mogą być krótkie prezentacje nt. Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (SIP WŁ), portali społecznościowych, blogów czy vlogów. Poprowadzą je zaproszeni pracownicy UMWŁ.

Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Efekt końcowy: podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ województwa łódzkiego.

Konferencje: zorganizowanie konferencji powiązanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele patronów honorowych projektu i uczelni wyższych, jak również osoby pracujące przy rozwijaniu i wykorzystaniu najnowszych technologii związanych ze sztuczną inteligencją, aby mogli przedstawić efekty swojej pracy. Uczestnikami konferencji będą Ucyfrowieni obu edycji projektu oraz osoby zainteresowane, które dzięki udziałowi w spotkaniu mają szansę zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem nowych technologii.

Zorganizowanie przez Województwo Łódzkie przy współudziale Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA konferencji pn. „Od matematyki do informatyki. 1948-2018” w związku z 70-leciem Informatyki polskiej. Wydarzenie to zostało wpisane w ramy programowe ogólnopolskich obchodów jubileuszu.

UCYFROWIENI 2017

Grupy docelowe: „Ucyfrowieni”. Będą to osoby 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.

Osoby szkolące: pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 pracowników CFI. Pracownicy CFII lub CFIII służyć będą pomocą w kwestiach technicznych, ale mogą również zostać poproszeni o poprowadzenie części zajęć.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na plakatach i stronie internetowej www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl, przesłanie informacji o warsztatach do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Każdy zainteresowany będzie musiał osobiście stawić się w siedzibie urzędu, gdzie zostanie zapisany na dany miesiąc. Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób.

Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.

Miejsce szkoleń: sala Sejmiku UMWL bądź inna sala dostępna w danym terminie.

Sprzęt: komputery UMWL (zakupione w projekcie Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego).

Tematyka: obsługa komputera i Internetu, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura, e zakupy, e-podróże itp.

Dodatkowo w ramach zajęć prowadzone mogą być krótkie prezentacje nt. Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (SIP WŁ), e-PUAP, e-Pitów, ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta), PUE (Platforma Usług Elektronicznych), itp. Poprowadzą je zaproszeni pracownicy instytucji odpowiedzialnych (UMWL, Urząd Skarbowy, NFZ oddział Łódź). Dla zainteresowanych będzie możliwość założenia konta na ePUAP, ZIP czy wypełnienia deklaracji podatkowej.

Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Efekt końcowy: podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ województwa łódzkiego.

Konferencje: zorganizowanie 2 mini konferencji. Pierwsza z nich włączona w obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, druga  podsumowująca warsztaty. Zaproszeni na konferencje ciekawi ludzie z pokolenia 45+, posługujący się komputerem (np. aktorzy, piosenkarze, politycy itp.) opowiedzą o swojej przygodzie z komputerami. Zaproszeni wykładowcy uczelni wyższych wygłoszą prelekcje nt. nowych technologii. Uczestnikami konferencji będą osoby, które zostały przeszkolone oraz wszyscy inni zainteresowani, którzy może dzięki udziałowi w spotkaniu przekonają się do uczestnictwa w podobnych warsztatach.