eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Etap II

Status: w trakcie realizacji

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.12.2019
Całkowita wartość projektu: 12 423 815,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 734 175,00 zł

Głównym celem projektu jest rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wdrożenie e-usług publicznych, usprawnienie wymiany danych pomiędzy UMWŁ a interesariuszami projektu, integrację systemów oraz rozbudowę i udostępnianie rejestrów publicznych w sposób zapewniający ich pełną interoperacyjność.

Opis: Realizacja projektu prowadzić będzie do zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Województwa Łódzkiego oraz optymalizację realizacji procesów wewnętrznych, co przyczyni się do pobudzenia innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz poprawy życia obywateli i przedsiębiorstw w regionie.
Elektroniczna administracja opiera się na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne, szeroką modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności.
Rozwój potencjału społeczeństwa informacyjnego oraz możliwość udostępniania e-usług publicznych możliwy jest tylko poprzez budowę i udostępnianie elektronicznych rejestrów publicznych. Tylko rejestry posiadające dane w postaci elektronicznej umożliwiają pełną automatyzację procesów świadczenia e-usług publicznych. Wychodząc z tego założenia oraz w związku z przeprowadzoną analizą manifestu „open data”, a także analizą rejestrów udostępniających dane w postaci otwartej (zarówno krajowych jak i zagranicznych), w ramach projektu planowana jest budowa dwunastu elektronicznych rejestrów publicznych (udostępnionych jako e-usługi publiczne o poziomie dojrzałości 3 – dwustronna interakcja) z obszarów tematycznych: Budżet i finanse, Władza i prawo lokalne, Transport i środowisko oraz Sport i turystyka, pozwalających na automatyczną publikację informacji publicznych w sieci Internet w sposób umożliwiający ich maszynowe przetwarzanie.

 

 

Zmiana wielkości liter
Zmiana koloru tła