AktualnościKonkurs

Ostatnie dni na składanie wniosków na „e-usługi”

Data publikacji:

Przypominamy, że jeszcze tylko kilka dni pozostało na przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w konkursach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu RPLD070102IZ0010001/17 wnioski można składać do 12 maja 2017 r.
Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu tj.:
1.    Rozwój e-administracji:
−    budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej
−    budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych
−    budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych)
−    tworzenie, rozwijanie rejestrów publicznych, w tym systemów informacji przestrzennej
−    rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie tego dostępu
−    upowszechnienie systemów teleinformatycznych, pozwalających na szybką i sprawną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, umożliwiających poszerzenie zakresu spraw, które można zrealizować drogą elektroniczną
−    budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych cyfrowych
2.    Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego:
−    budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu instytucji publicznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów w postaci cyfrowej

Więcej informacji na stronie RPO WŁ 2014-2020

W ramach konkursu RPLD070102IZ0010002/17 wnioski można składać do 26 maja 2017 r.
Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu tj.:
−    budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących rozwojowi usług medycznych umożliwiających m.in.:
•    wdrażanie nowych i modernizację posiadanych systemów teleinformatycznych
•    zapewnienie stałego dostępu do informacji o pacjentach (w tym tworzenie aplikacji dedykowanych pacjentom)
•    usprawnienie systemów teleinformatycznych przekazywania danych pomiędzy jednostkami placówek medycznych

Kryteria wyboru projektów:
Kryteria wyboru projektów dla Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

Więcej informacji na stronie RPO WŁ 2014-2020